Sophia Stichting

 

Sophia Scholen is een jonge stichting die bestaat sinds 1 januari 2018. De nieuwe stichting,
voortgekomen uit de Sophia Stichting en haar voorgangers, kent echter een lange traditie
van bijzonder onderwijs in de Duin-en Bollenstreek, waarbij in de loop van de jaren steeds meer
samenwerking is ontstaan om elkaar te versterken in het verzorgen van toekomstgericht
onderwijs.
Een grote verandering vond plaats op 27 november 1997 toen in totaal zeven besturen van 19
katholieke basisscholen, gelegen in de woonkernen Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en De
Zilk, Sassenheim, Lisse en de Engel en Hillegom zich verenigden in de Sophia Stichting. In 2000
sloot ook het bestuur uit Warmond zich aan bij de nieuwe stichting.
Het toenmalige bestuur gaf de nieuwe stichting de naam Sophia, refererend aan twee klassieke
inspiratiebronnen. Als eerste is de betekenis van de naam Sophia Grieks voor (levens)wijsheid,
wat werd beschouwd als het hoogste ideaal in het leven. Sophia van Rome is een andere
referentie. Volgens de legende leefde zij aan het begin van de tweede eeuw in Rome, samen met
haar drie dochters Fides, Spes en Caritas welke de betekenis hebben van geloof, hoop en liefde
als de drie belangrijkste christelijke deugden, die ook in ons huidige onderwijs voortleven. Sophia
Scholen bewerkstelligt vanuit de katholieke en protestants christelijke tradities, een eigentijds
christelijke grondhouding van waaruit alle kinderen én medewerkers zich gerespecteerd en
beschermd voelen om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontplooien.
Sinds 26 april 2012 zijn ook de drie scholen van de voormalige Stichting Katholiek Onderwijs
Voorhout (SKOV) aangesloten. Per 1 januari 2018 is door een fusie ook de Stichting PCPO met
scholen in Hillegom, Lisse, Sassenheim, Warmond, Voorhout en Noordwijk opgegaan in Sophia
Scholen. Daarmee is Sophia Scholen het schoolbestuur voor alle katholieke, christelijke en
interconfessionele scholen in de Duin en Bollenstreek. In totaal zijn er ca. 700 medewerkers
werkzaam die op 29 basisscholen het onderwijs verzorgen aan ruim 7000 leerlingen.
Sophia Scholen werkt elke dag aan een hoge onderwijskundige kwaliteit en is op innovatie gericht.
Het College van Bestuur en het centraal bureau faciliteren de scholen om dit mogelijk te maken.
De scholen zijn voor een belangrijk deel autonoom in de wijze waarop ze het onderwijs vorm en
inhoud geven. Ze versterken elkaar door veel onderlinge uitwisseling en afstemming.
In het kader van de scholing en professionalisering van de medewerkers heeft Sophia Scholen
haar eigen Sophia Academie, waarin alle medewerkers hun kennis en vaardigheden kunnen
onderhouden en vergroten. Leraren en ouders weten zich vertegenwoordigd in de
Medezeggenschapsraad op schoolniveau en in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op
stichtingsniveau, waarin het beleid via advies-en instemmingsrecht mede richting wordt gegeven.
De Raad van Toezicht is werkgever en adviseur van het College van Bestuur en houdt tevens
toezicht op de ontwikkeling van de stichting.
In het najaar van 2018 werdeen nieuw Koersplan voor de organisatie vastgesteld waarin
kernwaarden en ambities voor de eerstkomende jaren werden vastgesteld.
Het College van Bestuur is trots op de wijze waarop directies, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel zich inzetten voor de eigen school en voor Sophiascholen. Zij ziet de toekomst voor het bijzonder onderwijs in de Duin- en Bollenstreek dan ook met veel vertrouwen tegemoet!

Meer informatie kunt u vinden op www.sophiascholen.nl