Sophia Scholen

RKBS De Bronckhorst is onderdeel van Sophia Scholen.

Sophia Scholen is een jonge stichting die bestaat sinds 1 januari 2018. De nieuwe stichting, voortgekomen uit de Sophia Stichting en haar voorgangers, kent echter een lange traditie van bijzonder onderwijs in de Duin-en Bollenstreek, waarbij in de loop van de jaren steeds meer samenwerking is ontstaan om elkaar te versterken in het verzorgen van toekomstgericht onderwijs.

Een grote verandering vond plaats op 27 november 1997 toen in totaal zeven besturen van 19 katholieke basisscholen, gelegen in de woonkernen Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, Sassenheim, Hillegom, Lisse en de Engel zich verenigden in de Sophia Stichting. In 2000 sloot ook het bestuur uit Warmond zich aan bij de nieuwe stichting. Het toenmalige bestuur gaf de nieuwe stichting de naam Sophia, refererend aan twee klassieke inspiratiebronnen. Als eerste is de betekenis van de naam Sophia Grieks voor (levens)wijsheid, wat werd beschouwd als het hoogste ideaal in het leven. Sophia van Rome is een andere referentie. Volgens de legende leefde zij aan het begin van de tweede eeuw in Rome, samen met haar drie dochters Fides, Spes en Caritas welke de betekenis hebben van geloof, hoop en liefde als de drie belangrijkste christelijke deugden, die ook in ons huidige onderwijs voortleven.

Sophia Scholen bewerkstelligt vanuit de katholieke en protestants christelijke tradities, een eigentijds christelijke grondhouding van waaruit alle kinderen én medewerkers zich gerespecteerd en beschermd voelen om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontplooien. Sinds 26 april 2012 zijn ook de drie scholen van de voormalige Stichting Katholiek Onderwijs Voorhout (SKOV) aangesloten. Per 1 januari 2018 is door een fusie ook de Stichting PCPO met scholen in Hillegom, Lisse, Sassenheim, Warmond, Voorhout en Noordwijk opgegaan in Sophia Scholen. Daarmee is Sophia Scholen het schoolbestuur voor alle katholieke, christelijke en interconfessionele scholen in de Duin en Bollenstreek. In totaal zijn er ca. 700 medewerkers werkzaam die op 29 basisscholen het onderwijs verzorgen aan ruim 7000 leerlingen. Sophia Scholen werkt elke dag aan een hoge onderwijskundige kwaliteit en is op innovatie gericht. Het College van Bestuur en het centraal bureau faciliteren de scholen om dit mogelijk te maken. De scholen zijn voor een belangrijk deel autonoom in de wijze waarop ze het onderwijs vorm en inhoud geven. Ze versterken elkaar door veel onderlinge uitwisseling en afstemming. In het kader van de scholing en professionalisering van de medewerkers heeft Sophia Scholen haar eigen Sophia Academie, waarin alle medewerkers hun kennis en vaardigheden kunnen onderhouden en vergroten.

Leraren en ouders weten zich vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad op schoolniveau en in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op stichtingsniveau, waarin het beleid via advies- en instemmingsrecht mede richting wordt gegeven. De Raad van Toezicht is werkgever en adviseur van het College van Bestuur en houdt tevens toezicht op de ontwikkeling van de stichting. In het najaar van 2018 werd een nieuw Koersplan voor de organisatie vastgesteld waarin kernwaarden en ambities voor de eerstkomende jaren werden vastgesteld. Het College van Bestuur is trots op de wijze waarop directies, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel zich inzetten voor de eigen school en voor Sophiascholen. Zij ziet de toekomst voor het bijzonder onderwijs in de Duin- en Bollenstreek dan ook met veel vertrouwen tegemoet!

Meer informatie kunt u vinden op:

www.sophiascholen.nl