Sociale veiligheid

Op De Bronckhorst vinden we het belangrijk dat we een veilige omgeving hebben voor leerlingen, ouders/verzorgers en schoolprofessionals. Daarom heeft Sophia Scholen een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF. Klik hieronder op de link om dit interactieve PDF te openen.

 

Doel van het beleid

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, schoolprofessionals en ouders/verzorgers. Wij streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen. Daar waar zich incidenten voordoen, proberen we adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

Het beleidsstuk is geldig voor alle Sophia Scholen. Er is ook een aantal school-specifieke zaken, die niet in het interactieve beleid staan. Deze staan hieronder beschreven.

Relevante contactpersonen omtrent Sociale Veiligheid binnen onze school
  • Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Jolande Evers en Ine Salman
  • Vertrouwenspersoon: Johan Verkade
  • Directeur: Marjolein Hensen
  • Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel

Als er sprake is van een sociaal-onveilige situatie op school kunt u terecht bij Marjolein Hensen of Leoniek van Kampen

Gedragsregels

Naast de vier omgangsnormen uit het Veiligheidsplan besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren. De regels die op onze school gelden zijn gebaseerd op onze methode voor sociale vaardigheid: de Kanjertraining.

 Lesprogramma

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, waaronder:

  • ‘Kriebels in je buik’, lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;
  • ‘Kanjertraining’, lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8;
  • Het signaleringsinstrument ‘Kanvas’, dat de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart brengt;
  • Het SENSOA-vlaggensysteem voor omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Extra ondersteuning van leerlingen

Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kunnen bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of ‘Veilig Thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit wordt geregeld.

  • De contactpersoon van het jeugd- en gezinsteam is: Ilse Dobbe
  • De contactpersoon van het CJG (jeugdverpleegkundige) is: Lobke den Hollander
Burgerschapsvorming

Actief burgerschap is een leerstofonderdeel van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die wij op school gebruiken. Het is echter ook verweven met onze hele manier van lesgeven en omgaan met kinderen. Steeds weer proberen we de kinderen te laten nadenken over hun eigen rol in deze democratische samenleving. Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner voor de school.

Leerlingenraad

De Bronckhorst heeft een leerlingenraad. Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. Na het geven van een 'pitch' aan de groep wordt er gestemd door de leerlingen. Zo krijgt iedere groep een klassenvertegenwoordiger in de leerlingenraad.
De leerlingenraad komt een aantal keer per jaar samen met de Intern Begeleider, een leerkracht en de directie. Tijdens deze leerlingenraadvergadering worden allerlei zaken besproken die de kinderen belangrijk vinden. 
Op deze manier betrekken wij onze kinderen bij het verbeteren van en praten over onderwerpen zoals welbevinden en sociale veiligheid. Ze ervaren dat er naar hen wordt geluisterd en dienen als klankbord voor klasgenoten.