Missie en visie

De Bronckhorst is een katholieke basisschool in de kern van Noordwijk-Binnen. Wij hebben oog voor ieder kind en zorgen ervoor dat het zich in een warme en veilige omgeving optimaal kan ontwikkelen op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied. Dit doen wij als team in een goede sfeer, met humor en op een inspirerende en enthousiaste wijze.

 

Onze visie is samen te vatten in de volgende vijf woorden:

  1. Plezierig
  2. Positief
  3. Persoonlijk
  4. Praktisch
  5. Procesgericht

Plezierig

Dit wordt bewust als eerste genoemd. Wij geloven dat kinderen die zich prettig voelen en plezier maken ook beter leren en betere resultaten behalen. Een gezellige, open sfeer, waarin plaats is voor humor, het samen delen van feestelijke momenten en het samen delen van verdriet is de juiste voedingsbodem voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling. Wij vinden dat de kinderen aan het einde van hun basisschoolloopbaan moeten kunnen terugkijken op een fijne tijd.

Positief

Onze school heeft positieve verwachtingen van de kinderen. Wij willen kinderen stimuleren in hun ontwikkeling en ze toerusten met kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn voor hun latere deelname aan een voor hen geschikte vorm van voortgezet onderwijs. Met de verworven kennis en vaardigheden kunnen ze uiteindelijk een eigen betekenisvolle plaats in de maatschappij innemen. Wij willen hen ook een positief-kritische kijk op maatschappelijke ontwikkelingen bijbrengen, met respect voor andere meningen, godsdiensten en culturen.

Persoonlijk

Kennis en vaardigheden alleen zijn niet voldoende om betekenisvol in het leven te staan. Wij willen onze leerlingen leren hun eigen mening te ontwikkelen en zich te uiten vanuit een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect. Ook willen wij hen sociale vaardigheden bijbrengen zodat zij op een respectvolle manier met elkaar leren omgaan. Dit alles vanuit een christelijke cultuur in het algemeen en de katholieke traditie in het bijzonder. Persoonlijke aandacht voor ieder kind en iedere ouder is uitgangspunt voor al onze medewerkers. De positieve inbreng van ouders bepaalt mede het gezicht van de school. Van de ouders verwachten wij een actieve rol als gesprekspartner bij de opvoeding van hun kind en betrokkenheid bij de school als geheel.

Praktisch

De kinderen ontwikkelen zich in principe in een vaste groep, waarbij ruimte is voor individueel en zelfstandig werk. Zo kunnen we rekening houden met de individuele verschillen in de leef- en belevingswereld van de kinderen. Er worden verschillende korte instructies gegeven waarna, gedifferentieerd in tempo, niveau en interesse zelfstandig wordt gewerkt. Op deze wijze is binnen de klassenorganisatie voor de leerkracht tijd gecreëerd om kleine groepjes (of individuele leerlingen) apart te instrueren. Deze werkwijze bevordert de effectieve leertijd en het leerrendement als bijkomend maar belangrijk positief gevolg. Naast deze werkwijze werken wij veel met coöperatieve werkvormen: leren door samen te werken. Die samenwerking zorgt ervoor dat de kinderen makkelijker, prettiger en beter kunnen leren.

Procesgericht

Uit de vorige punten blijkt al dat wij het onderwijskundig en pedagogisch proces minstens zo belangrijk vinden als het eindresultaat. Verder willen wij dat de school een veilige plek is voor alle betrokkenen. Een plek met heldere regels en afspraken, duidelijke verwachtingen, een goede sfeer/klimaat en een herkenbare vertrouwde omgeving. In dit proces is een positieve samenwerking tussen alle betrokkenen van groot belang. Verslaglegging en toetsing van het leerrendement worden gezien als middel, niet als doel op zich.