Kanjertraining

We vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat. Een goed pedagogisch klimaat is belangrijk voor een veilige leeromgeving. Het is een voorwaarde om te kunnen leren en te kunnen samenwerken. Hiervoor krijgen alle leerlingen kanjerlessen aangeboden. Uitgangspunt is hierbij: je bent goed zoals je bent en je mag je eigen ontwikkeling en welzijn -en die van een ander- niet in de weg staan.

Bij kanjertraining gaat het om verschaffen van inzicht aan leerlingen. De lessen spitsen zich toe op de vraag: “Hoe gaan we op een goede manier met elkaar om?”. Het belangrijkste trainingsdoel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. In de groep wordt tijdens de kanjerles ook gesproken over pesten en gepest worden. De kanjerregels zijn: 

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig
  • Ik respecteer mezelf, mijn medeleerlingen, mijn ouders, de leerkracht, dieren, planten en spullen

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Binnen de psychologie wordt dit coping genoemd. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.

Kijk voor meer informatie en uitleg over bijvoorbeeld de petten op www.kanjertraining.nl De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen volgen we met behulp van KanVas. Dit zijn vragenlijsten die door alle leerkrachten en door leerlingen vanaf groep 5 worden ingevuld. Op die manier weten we welke onderwerpen we extra aandacht moeten geven tijdens de kanjerlessen.